UCHWAŁA NR XXII/190/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

UCHWAŁA NR XXII/190/2012
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

Na podstawie art. 40 ust 1 ustawy z 8 marca o samorządzie gminnym z 1990 r. ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) tj: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 i z 2012 r. poz. 567 ) oraz art.6m i art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz.U. z 2012 r. poz.391 ) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,składanej przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości obowiazany jest złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 391). 

§ 2. Ustala się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ust, 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, składa się w terminie 14 dni od dnia wejścia uchwały w życie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

 


Załącznik do UchwałyNr XXII/190/2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik1.docx

Wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez własciciela nieruchomości

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 31-03-2013 22:07:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 27-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 31-03-2013 22:07:45